Metamask錢包安裝

步驟一、安裝Metamask錢包

...

步驟二、安裝錢包後啟動取得地址

...

...

步驟三、開始遊戲

...

步驟四、等待結果

...

步驟五、Metamask錢包加入ARINA

...